Kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất việc thực hiện quy định các khoản thu đầu năm, năm học 2018-2019