Về việc báo cáo kết quả và đánh giá thực hiện dự án CNTT giai đoạn 2014-2018