Về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục